Suraj Sharma Neupane

President

Pramila KC

Program Officer

Raju Maharjan

Program Director

Sabina Thapa

Member

Binod Maharjan

Treasurer

Rojan Shakya

Accountant