OUR TEAM – NEPAL

Suraj Sharma Neupane
Suraj Sharma NeupanePresident
Pramila KC
Pramila KCAdministrator
Prabin Man Shrestha
Prabin Man ShresthaVice-President
Raju Maharjan
Raju MaharjanProject Coordinator
Suraj Rai
Suraj RaiForeign Relation Manager
Binod Maharjan
Binod MaharjanMember
Sabina Thapa
Sabina ThapaMember
Manju Parajulee
Manju ParajuleeMember
Ishu Subba
Ishu SubbaMember